Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er it-forum. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 2. Formål
it-forum har til formål at styrke viden om og anvendelse af informationsteknologi.it-forum har endvidere til formål at etablere netværk og it-services inden for og på tværs af sektorer og brancher, herunder at generere nye ideer og konkrete forsøgsprojekter.
it-forum skal understøtte og markedsføre medlemmernes kompetencer og behov inden for anvendelse og udvikling af informationsteknologiske løsninger og services med speciel fokus på det geografiske område hvori medlemmerne er lokaliserede.
it-forum kan indgå samarbejde med andre foreninger og virksomheder/organisationer inden for foreningens formål i øvrigt.

§ 3. Medlemsforhold
Som medlem kan optages:

  • Virksomheder
  • Faglige organisationer og interesseorganisationer
  • Offentlige institutioner og forvaltninger m.v..

Indmeldelse sker ved udfyldelse af indmeldelsesformularen. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent, såfremt indmeldelse sker i kalenderårets første 6 måneder og halvt kontingent såfremt indmeldelse sker i kalenderårets sidste 6 måneder. Udmeldelse finder sted skriftligt til foreningens sekretariat. Ved udmeldelse tilbagebetales der ikke forholdsvis kontingent. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden videre. Det slettede medlem hæfter dog fortsat for forfaldne, ubetalte kontingenter.

Udmeldelse kan ske til udgangen af et kalenderår med et skriftligt varsel på mindst 30 dage.

§ 4. Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 8 uger efter modtagelsen af begæringen herom.
Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved særskilt e-mail eller med en tilsvarende elektronisk meddelelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge udkast til foreningens regnskab. 
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer/indehavere/ansatte.
Mødeberettigede er endvidere gæster inviteret af bestyrelsen.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Hvert medlem har en stemme. 
Den ordinære generalforsamling gennemføres med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af regnskab.

4. Godkendelse af budget og kontingent.

5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

6. Valg til bestyrelse
- Bestyrelsesmedlemmer (6 på ulige årstal og 6 på lige årstal)

- 2 bestyrelsessuppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt Forslag fra medlemmerne, som ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 1 uge inden samme.
Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har en stemme. Afstemningsproceduren for valg til bestyrelsen er, at hvert medlem kan stemme på op til det antal kandidater, der skal vælges - dvs. stemme på op til 6 kandidater - og at de kandidater, der får flest stemmer er valgt. Ved eventuel stemmelighed foretages der omstemning blandt de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. Ved omstemning kan hvert medlem kun stemme på én af de kandidater, der er stemmelighed imellem.
Afstemninger skal finde sted skriftligt. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe tre fuldmagter.
Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om, hvorvidt en generalforsamling skal afholdes ved personligt fremmøde eller som delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling. Det påhviler i den forbindelse bestyrelsen at træffe de nødvendige tekniske foranstaltninger til sikring af medlemmernes deltagelse i debatter og afstemninger.

§ 5. Finansiering
Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. 
Der opkræves et differentieret medlemskontingent afhængig af antal medarbejdere i medlemsvirksomheden. Kontingentet skal kunne finansiere foreningens basisdrift - herunder møder, elektronisk infrastruktur, sekretariatsbistand - og kan anvendes til at give mindre tilskud til arrangementer, herunder medlemsmøder. Bestyrelsen fastsætter retningslinier for eventuel finansiering af underskud og placering af overskud ved arrangementer. 
Til generalforsamlinger kan hvert medlem uden beregning tilmelde en deltager.

§ 6. Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden i forening med foreningens direktør eller næstformanden i forening med foreningens direktør eller formanden i forening med næstformanden.
Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser. 
For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid værende formue i foreningen.

§ 7. Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 12 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan hvert år udpege op til 9 bestyrelsesmedlemmer i tillæg til de generalforsamlingsvalgte medlemmer for en 1-årig periode med henblik på at sikre (1) en bred geografisk repræsentation i bestyrelsen og (2) en efter bestyrelsens opfattelse passende repræsentation af de kommuner og regioner, hvori medlemmerne er bosiddende samt uddannelsesinstitutioner fra disse geografiske områder.
Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg i ulige år og den anden halvdel i lige år. Genvalg kan finde sted. Afgår et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i utide, indtræder den suppleant, der har flest stemmer for den resterende del af bestyrelsesmedlemmets valgperiode. Et udpeget medlem kan genudpeges. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand samt forretningsudvalg, jfr.§ 8. Såfremt ITBs vedtægter tillader det, udpeger bestyrelsen endvidere blandt bestyrelsesmedlemmerne et bestyrelsesmedlem til ITBs hovedbestyrelse.
På generalforsamlingen vælges tillige 2 bestyrelsessuppleanter for et år. Suppleanterne vælges af generalforsamlingen, således at de to kandidater, der opnår flest stemmer, uden dog at være indvalgt som bestyrelsesmedlemmer, automatisk anses for valgt som suppleanter. Er der ikke opstillet kandidater nok til at gennemføre valget på denne måde afholdes særskilt valg om posterne som suppleanter.Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen ansatte personers virksomhed.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent eller 6 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat som underskrives af formand eller næstformand og referenten. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8. Udvalg
Bestyrelsen nedsætter af sin midte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og et yderligere bestyrelsesmedlem.
Forretningsudvalget kan handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse. 


§ 9. Sekretariat
Bestyrelsen fastlægger sekretariatsbetjeningen, og ansætter en lønnet direktør samt eventuelle yderligere nødvendige ressourcer efter behov.

§ 10. Samarbejde
Foreningen har tæt kontakt med kontaktorganer mellem virksomheder og den offentlige sektor. Bestyrelsen varetager i samarbejde med direktøren det konkrete samarbejde for it-forum med regioner og kommuner samt med erhvervsorganer. 


§ 11. Lokalafdelinger
Bestyrelsen kan beslutte etablering af lokalafdelinger og disses drift og finansiering.

§ 12. Vedtægtsændringer
Til ændring af vedtægterne, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§13. Opløsning
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. 
Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. 
Ved foreningens opløsning anvendes foreningsformuen i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 14. Voldgift
Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift.
Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger en samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af en opmand, udpeges denne af Præsidenten for Retten i Århus. I øvrigt henvises til Lov nr. 181 af 24. maj 1972 om Voldgift.Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16. august 2013.
E-mail
Kodeord

Historik
Vedtægterne er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 18/9 1996. Ændret:

  • På den ordinære generalforsamling 12. marts 1998
  • På den ordinære generalforsamling 14. marts 2002
  • På ekstraordinær generalforsamling den 11. december 2003
  • På ekstraordinær generalforsamling den 13. december 2005
  • På ekstraordinær generalforsamling den 26. marts 2009
  • På ekstraordinær generalforsamling den 16. august 2013

Wick Kommunkation it-forum it-forum

Når du besøger itforum.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på itforum.dk her

OK